@{{ user_rate = 0 }}

یادت باشدروند ها : #کتاب،
خلاصه کتاب

کتاب عاشقانه با مضمون زندگی شهید سیاهکالی مرادی و همسر بزرگوار ایشان در طول زندگی با برکتشان


برش هایی از کتاب