@{{ user_rate = 0 }}

چگونه یک فرد را مثل یک کتاب بخوانیم؟روند ها : #کتاب،

آنچه را که تاکنون زبان بدن(body language) به شما نگفته، این کتاب خواهد گفت!

شرکای تجاری، دو جنس مخالف، فروشندگان، سیاستمداران،... همگی با یک زبان غیرکلامی مشترک (به کمک حرکات دست و پا) با هم صحبت می‌کنند، زبانی که قادر است مفاهیم واقعی موردنظر را بهتر از کلمات انتقال دهد.

دو کارشناس حوزه مذاکرات در کتاب «چگونه یک فرد را مثل یک کتاب بخوانیم؟» توصیه‌های عملی را در موارد زیر برای شما فراهم می‌آورند.

شرایطی از قبیل اینکه چگونه:

در توافقات و مذاکرات موقع دست دادن، دست خود را بالای دست طرف مقابل قرار دهید.

بفهمید که آیا طرف مقابل شما واقعاً دروغ می‌گوید یا خیر.

پیامهای دوستانه و عاشقانه غیرکلامی را تشخیص داده و آنها را برای دیگران هم بفرستید.

حالات کسل یا تدافعی شدن افراد را تشخیص داده و بر آن غلبه کنید.

و در نهایت با کمک این تکنیک‌ها در بسیاری از موقعیت‌های دشوار یا ظریف دیگر موفق بیرون آیید.

برش هایی از کتاب