@{{ user_rate = 0 }}

میکرو چیپ هاروند ها : #کتاب،

میکرو چیپ ها

دکتر افشین رشید 46 صفحه

انتشارات کتاب سبز

کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ها نوشته‌ی افشین رشید، ساختار و کاربرد این قطعات را به طور کامل شرح می‌دهد.
میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌های کوچک سیلیکونی در واقع یک کامپیوتر میکرو سایز هستند. این مدارهای الکترونیکی روی خود یک کامپیوتر دارد و می‌تواند اطلاعات زیادی را در خود جای دهد یا عملیات ریاضی و منطقی انجام دهد.
به یک میکروچیپ مدار شناسایی مجتمع نیز گفته می‌شود این تراشه کوچک است (تقریباً به اندازه یک دانه برنج) که با اسکنر نوع مناسب، تعداد مشخصی عملکرد متفاوت (برحسب نوع کاربردی ریزتراشه) به ارمغان می‌آورد.

میکروچیپ‌ها برای برقراری ارتباط با اسکنرهای میکروچیپ از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی استفاده می‌کنند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) به نوعی کامپیوتر جاسازی شده در چیپ کوچک سازی شده از مقیاس معمولی است. در پیکربندی اولیه مدار مجتمع کوچک شده و به قالب تراشه منتقل شده است. با این جاسازی، می‌توان تزریق، جداسازی و تشخیص را در یک میکروچیپ با طول کانال معمول 3 تا 5 میلی متر ادغام کرد.

در بخشی از کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ها می‌خوانیم:

خلاصه کتاب

در بخشی از کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ها می‌خوانیم:
میکروچیپ‌ها برای برقراری ارتباط با اسکنرهای میکروچیپ از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی استفاده می‌کنند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) به نوعی کامپیوتر جاسازی شده در چیپ کوچک سازی شده از مقیاس معمولی است. در پیکربندی اولیه مدار مجتمع کوچک شده و به قالب تراشه منتقل شده است. با این جاسازی، می‌توان تزریق، جداسازی و تشخیص را در یک میکروچیپ با طول کانال معمول 3 تا 5 میلی متر ادغام کرد.


برش هایی از کتاب
  • در بخشی از کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ها می‌خوانیم: میکروچیپ‌ها برای برقراری ارتباط با اسکنرهای میکروچیپ از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی استفاده می‌کنند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) به نوعی کامپیوتر جاسازی شده در چیپ کوچک سازی شده از مقیاس معمولی است. در پیکربندی اولیه مدار مجتمع کوچک شده و به قالب تراشه منتقل شده است. با این جاسازی، می‌توان تزریق، جداسازی و تشخیص را در یک میکروچیپ با طول کانال معمول 3 تا 5 میلی متر ادغام کرد.