@{{ user_rate = 0 }}

تعلیم و تربیت بزرگ‌سالانروند ها : #کتاب،

تعلیم و تربیت بزرگ‌سالان

شراره حبیبی 207 صفحه

انتشارات آوای نور

هدف از نگارش این کتاب بررسی بخشی از تعلیم و تربیت است که اصطلاحاً عنوان «آموزش بزرگسالان» را به کار می‌برند. آموزش بزرگسالان به عنوان یک رشته تحصیلی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه به رسمیت شناخته شده و در حد برنامه‌های آموزشی رشد و ترقی نموده است. امروزه آموزش بزرگسالان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مانند آن گسترش یافته است و نقش اساسی در توسعه و گسترش جامعه در ابعاد مختلف دارد. مفهوم آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی، در حال توسعه و عقب مانده متفاوت است. کشورها با توجه به میزان توسعه، بعد خاصی از آموزش بزرگسالان را مورد تأکید و در اولویت قرار می‌دهند به طور کلی هدف اصلی آموزش بزرگسالان رشد و تعالی افراد بزرگسال، افزایش آگاهی، کسب معلومات و مهارت‌ها و توانایی حل مسائل فردی و اجتماعی است.

برش هایی از کتاب