@{{ user_rate = 0 }}

طرح درمان نظریه شناختی بک در ده جلسهروند ها : #کتاب،

«طرح درمان نظریه شناختی بک در ده جلسه» نوشته مریم نعیمی (-۱۳۲۹) یک راهنمای کاربردی برای روش درمانی به نام «نظریه شناختی» است که به نام ارائه کننده آن، «بک» مشهور است. این روش درمانی برای معالجه اضطراب و افسردگی کاربرد زیادی دارد.

برش هایی از کتاب