@{{ user_rate = 0 }}

گزیده تحلیلی - تشریحی شاهنامه فردوسیروند ها : #کتاب،

گزیده تحلیلی - تشریحی شاهنامه فردوسی

اسدالله بقایی‌نائینی 434 صفحه

انتشارات انتشارات سوره مهر

در تذکره‌های موجود نام بسیاری از بزرگان علمی و ادبی و نیز زمان ولادت آنان را به گونه‌های متفاوت و حتی ابهام‌آمیز بیان کرده‌اند و فردوسی بزرگ نیز چندان از این ماجرا متفاوت نیست. در ترجمة البندری نام او را منصور بن حسن آورده‌اند و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده او را حسن بن علی می‌نامد.
دولتشاه سمرقندی در تذکرة‌الشعرا او را حسن بن اسحاق بن شرفشاه ذکر کرده است.
نظامی عروض در چهار مقاله او را حکیم ابوالقاسم فردوسی می‌نامد که نامی شهرة عام و خاص است.
ولادت او را نیز از سال ۳۲۵ تا ۳۳۰ هـ. ق دانسته‌اند. ولی قول ۳۲۹ هـ. ق معتبرتر است....

برش هایی از کتاب