در تفکری که کاملا این جهانی است، اهمیت بازار، پول و سرمایه بالا می رود و در نتیجه نهاد های پولی-مالی مانند بانک ها و شرکت های تجاری غول پیکر کم کم در آن تمدن زیاد می شوند و در این راه هر مانع دیگری مثل موانع شرعی و ... هم حذف می شوند. برعکس در تفکری که نگاه خدامحورانه در صدر قرار می گیرد، نهادهای تمدنی مرتبط با چنین معارفی که معمولا هم با انسان سروکار دارند، بیش تر می شود. در تمدن اولی دست رسی به بانک ها و نهادهای پولی و سرمایه ای در هر کوچه و خیابانی مقدور است و در تمدن نوع دوم دست رسی به نهاد های مربوط به امور دینی و اخلاقی و تربیتی. (مقایسه کنید تهران امروز را با تهران ۵۰ سال پیش) روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون ج۱ ص ۱۵