در ژاپن از خانم هایی که بعد از زایمان 7 سال اولشان، نمیخواهند مرخصی بگیرند، می خواهند سرکار بیایند، مالیات بیشتری میگیرند!! می گویند چون بچه ای که مادر بالا سرش نیست، بعدا در جامعه بزهکاری هایی را به وجود می آگرد که آن خانواده باید بخشی از هزینه هایش را الان بدهد...