برخی از نظریه پردازان و اندیشمندان دنیا بر این باورند که انقلاب اسلامی جهان را به سمت دین داری پیش می برد. پتر رومن شول-لاتور، استاد دانشگاه و نویسنده و مفسر سیاسی مشهور کشور آلمان، معتقد است:《اکنون، نهضت بازگشت به دین و مدینه فاضله آغاز شده است. بنابراین، جهانیان به برکت انقلاب اسلامی یافته اند که تنها راه سعادت، اسلام است.》