نمی دانم سر چه چیزی بود اما بین حرف هایش رو کرد به من و گفت:«تعجب می کنم که توی ایران آیت الله خامنه ای به بعضی مسائل اشاره می کند،اما خیلی ها انگار حرفش را نمی گیرند.هیچ توجهی به سخنانش نمی کنند و کار خودشان را انجام می دهند.» آن موقع دقیق نمی دانستم منظورش کیست.الان خوب می توانم حدس بزنم.