نخل و نارنج


...- حضرت شیخ اعظم! باور دارم که دو حکیم در یک ملت بهتر از هزاران کس است که به عقل تظاهر کنند؛ و جنابتان حکیمی هستید که دومی ندارد؛ و پاسختان به قنسول انگلیس نشان این حکمت است که من را به وجد آورده؛...