نخل و نارنج


... جوان! آن که دیشب در گوش تو «بسم الله» گفت تا «و لا الضالّین» را در گوش من خوانده!