به طور خلاصه و صریح می گویم که متاسفانه در جهان، تمدنی وجود دارد که بر انکار خدا استوار است. اساس تمدنِ آنان ماتریالیسم دیالکتیک است. آنان در ارزیابی تمدنشان، تکیه بر خلع خدا می کنند و این امری واضح و قطعی است. البته، تمدن غربی خدا را نفی نمی کند، لکن بر اساس نادیده گرفتن خدا بنیاد شده است. فرق است میان انکار کردن و نادیده گرفتن. تمدنِ جدیدِ غرب بر اساس بی تاثیر دانستن ماورای طبیعت در زندگی بشر پی ریزی شده است. این مطلب در سخنان اواخر قرون وسطا و تعریف تمدن جدید به وضوح دیده می شود. ادیان در خدمت انسان / ص ۷۴ امام موسی صدر