جهاد اقتصادی


مقصود ما از پیشرفت چیست؟ پیشرفت در یک جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است. از همه ی ابعاد در کشور، این ملت شایسته و سزاوار پیشرفت است: پیشرفت در تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوری، پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین المللی، پیشرفت در اخلاق و معنویت، پیشرفت در امنیت کشور - هم امنیت اجتماعی و هم امنیت اخلاقی برای مردم - پیشرفت در ارتقای بهره وری.