از همان کودکی به صورت ناخودآگاه 《تحلیل کردن》را به حفظ کردن طوطی وار ترجیح می داد، اما طبق معمول در سیستم آموزشی موجود، برای تحلیل کردن کسی تره هم خُرد نمی کند و همه چیز تابع حفظیات است و ملاک و معیار نمره. هرکسی زیادتر حفظ کند و نمره بیشتری بگیرد، شاگرد با استعدادتری تلقی می شود. آرزوهای دست ساز (ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان) ص ۲۲