دوران جنگ، پشت جبهه ها فقط نمی نشستند دعا بخوانند و بگویند الهی صدّام بمیرد؛ بلند می شدند و تیر میزدند. آن بلندشدن و تیر زدن، امروز این کار و تلاش و امیدواری است. ولی اینکه آن تیر بخورد به پیشانی دشمن، دست خداست. تکلیف ما این است بلند شویم، حرکت کنیم و تا می توانیم با دقت تیر بزنیم؛ با تمام وجود بایستیم. وقتی اینکار را با نیت درست و خالصانه انجام بدهیم، آن وقت است که به لطف و هدایت خدا همه کارها به نتیجه می رسد. آرزوهای دست ساز / ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان ص ۱۴۲