نخل و نارنج


بزرگی هرکس به بزرگی غمی است که در دلش پنهان کرده است. غم هیجان می آفریند و حرارت میبخشد. هر کس به اندازه ادراکش از حقیقت غم دارد. آنها که غم را به افسردگی غصه فرومیکاهند، غم نمیفهمند...