میکرو چیپ ها


در بخشی از کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ها می‌خوانیم: میکروچیپ‌ها برای برقراری ارتباط با اسکنرهای میکروچیپ از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی استفاده می‌کنند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) به نوعی کامپیوتر جاسازی شده در چیپ کوچک سازی شده از مقیاس معمولی است. در پیکربندی اولیه مدار مجتمع کوچک شده و به قالب تراشه منتقل شده است. با این جاسازی، می‌توان تزریق، جداسازی و تشخیص را در یک میکروچیپ با طول کانال معمول 3 تا 5 میلی متر ادغام کرد.