نانو ربات ها


در بخشی از کتاب نانو - میکرو ربات‌ها می‌خوانیم: میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) با استفاده از فناوری‌های پیچیده‌ای در داخل یه‌ ای از ماده نیمه هادی؛ مانند سیلیکون همگون با پروسه‌های ساخت مشابه مدارات مجتمع ساخته می‌شوند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) به صورت گسترده در حال پیشرفت و تغییر می‌باشند. میکرو چیپ Microchip (ریز تراشه) یک قطعه بسیار کوچک سیلیکونی است یک کامپیوتر است. این مدار‌های الکترونیکی روی خود یک کامپیوتر دارد و می‌تواند اطلاعات زیادی را در خود جای دهد یا عملیات ریاضی و منطقی انجام دهد.